KESALAHAN DAN PENYIMPANGAN DALAM TAFSIR

Ahmad Rifai

Abstract


Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa penyimpangan penafsiran yang terdapat dalam berbagai kitab tafsir didasari oleh beragam motif, kecenderungan, dan latar belakang kehidupan para penafsir. Contoh yang diuraikan di dalam tulisan ini sebagai gambaran atas keterikatan antara penafsir dan teks yang dipertemukan oleh situasi dan lingkungannya sendiri. Diperlukan pemikiran jernih dalam memandang penafsiran yang dilakukan para penafsir terhadap teks-teks al-Quran.

Keywords


penyimpangan, tafsir, al-Quran

Full Text:

PDF

References


Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an, Translation and Commentary, Amana Corporation, U.S.A.

Abu al-Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari, (w. 538), Al-Kasysyaf, ‘An Haqa’iq Ghawamidh al-Tanzil, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1407), juz II

Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Tsa’labi, al-Kaysf wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Quran, (Beirut: Darul Ihya al-Turats Al-Arabi, 2002) Juz IV

Amir Abdul Aziz, Dirasat fi Ulum al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Furqan, 1983)

Dahlawi, Al-Fauzul Kabir fi Ushul al-Tafsir, (Kairo: Muniroh, tt)

H.A.R. Gibb & J.H. Kramers, Shorter Ensyslopedia of Islam (Leiden: EJ. Brill, 1974)

Ibnu Hayyan, Bahr al-Muhith, (Beirut: Dar al-Kutuh al-Ilmiyah, tt), Juz IV

Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Itqan fi ‘Ulum Al-Quran, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)

Manna Al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum al-Quran, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983)

Muchlis Hanafi, Waktu Ibadah Haji Tidak Perlu di Tinjau Kembali, dalam Islamia. Tahun 1, No. 2, 2004

Muhammad Ali Al-Shabuni, Al-Tibyan fii ‘Ulum Al-Qur’an, (Damaskus, Maktabah Al-Ghazali, 1981)

Muhammad bin Isma’il, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004)

Muhammad Husein Adz-Dzahabai, Al-Ittijahat al-Munharifah fii Tafsiir al-Qur’an al-Kariim, Dawafi’uha wa Daf’uha, (Kairo: Darul I’tisham, 1978)

___________, Al-Israiliyat, Fi Tafsiir wa al-Hadits, terj. Didin Hafidhudin (Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa, 1993)

Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah, Al-Isra’iliyat wa al-Maudhu’at fi kutub al-Tafsir, (Kairo: Maktabah Sunnah, 1393 H).

Thameem Ushama, Metode Tafsir Al-Quran: Kajian kritis, Objektif dan Komprehensif, trj. Hasan Basri dan Amroeni, (Jakarta: Riora Cipta, 2000)

Thantawi Jauhari, Al-Jawahir fi Tafsil al-Quran, juz I
DOI: https://doi.org/10.36670/alamin.v2i02.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ahmad Rifai

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.